Předpisy

 

E-shop ampla.eu vlastní společnost AMPLA Przemysław Ostojski se sídlem v Częstochowie, ul. Huculska 54, DIČ: PL9492103471, REGON: 241322665 zapsané Ministerstvem hospodářství, dále jen "Prodávající"

 

Korespondenční adresa: AMPLA Przemysław Ostojski

ul. Huculska 54 42-280 Częstochowa e-mail: biuro@ampla.eu

 

Obecné informace

1.     Výrobky, které prodáváme, jsou zcela nové.

2.     Na všechny prodané výrobky se vztahuje záruka 24 měsíců.

3.     Každý odeslaný výrobek je pojištěn na celou hodnotu zboží.

4.     Všechny zásilky jsou zprostředkovány kurýrem.

5.     Vynaložíme maximální úsilí na bezpečné zabalení přepravovaného zboží.

6.     Objednávky lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

7.     Prodávající se zavazuje doručit předmět transakce bez vad, s výjimkou závad uvedených v prodejní nabídce.

8.     Osobní údaje poskytnuté při registraci Zákazníka jsou používány pouze Prodávajícím v souladu se Zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. Z. Nr 101 pol. 926 z 2002 - jednotný text) a nebudou zpřístupněny jiným subjektům, s výjimkou státních orgánů, které jsou k tomu oprávněny.

 

Termín vyřízení objednávky

1.     Termín vyřízení objednávky závisí na dostupnosti zboží ve skladu nebo výrobci a je uveden v popisu konkrétní položky. Standardní dodací lhůta je od 3 do 8 pracovních dnů.

2.     V případě objednání většího počtu zboží je čas dokončení objednávky nejdelším termínem objednávky ze skupiny objednaného zboží.

3.     Většina zboží nabízených naší společností se dováží od výrobce v době nákupu zboží konečným zákazníkem. Na skladě máme jen nejvíce rotující zboží. V případě prodloužení výrobního cyklu daného výrobku u výrobce okamžitě informujeme zákazníka o situaci.

4.     Zboží objednané po 10. prosinci lze zaslat pouze v lednu příštího kalendářního roku. Důvodem takové situace může být dočasný nedostatek zboží u výrobce kvůli zastavení výroby nebo probíhající inventury.

5.     Z důvodů popsaných v předchozím bodě může být termín vyřízení objednávky zboží uvedený na stránce konkrétní položky pro objednávky zadané po 10. prosinci může být účtován od 7. ledna následujícího kalendářního roku.

6.     Vynakládáme maximální úsilí, abychom tento termín udrželi co nejkratší. Spolupracujeme s místními výrobci, od kterých sbíráme zboží v průměru dvakrát týdně.

7.     V případě, že objednané zboží není k dispozici ve stanovené lhůtě, informuje Prodávající Kupujícího o předpokládaném datu dodání.

8.     Jakmile nastane situace popsaná ve výše uvedeném bodě, může Kupující požadovat vrácení peněz

vyplacených Prodávajícím. Prodávající se zavazuje okamžitě vrátit peníze uhrazené Zákazníkem.

 

 

Způsoby platby

1.     Rychlé internetové platby. Vyúčtování transakcí kreditními kartami a e-převodem probíhá prostřednictvím Dotpay.pl

2.     Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou ceny brutto (včetně DPH).

3.     Při nákupu několika položek hradíte pouze jednu zásilku.

4.     Ke každé zásilce připojíme potvrzení o nákupu ve formě faktury s DPH.

 

Právo spotřebitele k odstoupení od smlouvy:

1.     Spotřebitel má právo vrátit koupené zboží do 14 dnů bez uvedení důvodu. Toto období se počítá od data doručení zboží Spotřebitelem nebo osobou pověřenou Spotřebitelem.

2.     V případě dodání zboží prodávajícím samostatně, v částech nebo částech, se 14-denní lhůta pro vrácení zboží Spotřebitele vypočte od data, kdy Spotřebitel převezme poslední položku nebo část.

3.     V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele během její realizace smlouva přestává být závazná.

4.     Vzor odstoupení od smlouvy na dálku lze stáhnout na adrese:

 https://ampla.eu/cs/info/odstoupeni-od-smlouvy.html

5.     Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit zakoupené zboží Prodávajícího.

6.     Prodávající vrátí platbu na bankovní účet, který určí Spotřebitel, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení informací o odstoupení od smlouvy. Vrácení platby může být prodlouženo, dokud Prodávající neobdrží vrácené zboží, nebo Spotřebitel poskytne důkaz o jeho vrácení - v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

7.     Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží Prodávajícímu.

8.     V případě vrácení zboží v souladu s bodem 1 Prodávající vrátí Spotřebiteli náklady na přepravu zboží Spotřebiteli, s výjimkou situace, kdy si Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží než nejvýhodnější, který nabízí prodávající.

9.     Smlouva je považována za neplatnou a Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty položky v důsledku jejího použití způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování věcí.

 

Možnost použití mimosoudních metod pro řešení stížností a jejich uplatňování nebo přístup k těmto postupům:

1. Kupující, který je Spotřebitelem, má možnost využít mimosoudní způsob řešení stížností a uplatnění nároku před Stálým soudem pro spotřebitelskou arbitráž u Regionálního inspektora obchodní inspekce. Informace o přístupu k výše uvedeným způsob a postupy pro řešení sporů lze nalézt na adrese: www.uokik.gov.pl v záložce "Sjednání spotřebitelských sporů".

 

Bez odstoupení od smlouvy:

Právo odstoupit od smlouvy na dálku nemá Kupující

(spotřebitel) ohledně smluv:

1.     pro poskytnutí služeb, pokud obchodník plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytnutí služby, že poté, co obchodník službu poskytl, ztratí právo odstoupit od smlouvy;

2.     kdy cena nebo odměna závisí na kolísání na finančním trhu, nad nimiž obchodník nemá kontrolu a který může nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

3.     v nichž je předmětem služby nesložené zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

4.     ve kterém je předmětem služby předmět rychlého zhoršení nebo má krátkou trvanlivost;

5.     ve kterém předmětem služby je zboží dodané v uzavřených obalech, které po otevření obalu nelze vrátit z hygienických nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

6.     ve kterém předmětem výhody jsou věci, které po doručení jsou vzhledem k jejich povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

7.     které jsou předmětem poskytování alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuté při uzavírání smlouvy o prodeji a dodání, z nichž se může uskutečnit pouze po 30 dnech a jehož hodnota závisí na kolísání cen na trhu, nad nimiž obchodník nemá žádný vliv;

8.     ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby obchodník přišel k němu pro naléhavou opravu nebo údržbu; v případě, že obchodník poskytuje jiné než ty, jejichž výkon je spotřebitel požadoval, nebo poskytnutí jiné věci, než jsou díly potřebné k opravě nebo údržbě, právo na odstoupení od smlouvy, který poskytuje spotřebiteli za další služby nebo zboží doplňkové služby;

9.     v němž jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřených obalech, pokud byl obal otevřen po doručení;

10.  o doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

11.  uzavřených veřejnou dražbou;

12.  o poskytování ubytovacích služeb pro účely bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytnutí služby;

13.  o doručování digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

 

Reklamace

1.     Prodané výrobky mají záruku výrobce, dovozce nebo prodejce platného v Polsku.

2.     Záruční doba pro všechna nabízená svítidla je 24 měsíců od okamžiku zakoupení zboží.

3.     Zákazník vyřizuje reklamaci v rámci záruky prostřednictvím Prodávajícího.

4.     Reklamace lze podat emailem na následující adresu:

biuro@ampla.eu nebo poštou na následující adresu: Ampla Przemysław Ostojski

ul. Huculska 54

42-280 Częstochowa

5.     Správně podaná reklamace by měla obsahovat alespoň:

  • jméno, příjmení, adresa, emailová adresa Kupujícího,
  • datum uzavření Smlouvy tvořící podstatu reklamace,
  • předmět reklamace, s uvedením požadavku Kupujícího,
  • všechny okolnosti, které odůvodňují reklamaci.

6.     V případě, že je třeba doplnit údaje nebo informace uvedené v reklamaci, před posouzením reklamace Prodávající požádá Stěžovatele, aby jej doplnil ve stanoveném rozsahu

7.     Dokladem potvrzujícím Záruku je doklad o koupi (paragon nebo faktura DPH).

8.     Reklamované zboží by mělo být zabaleno způsobem, který umožní jeho bezpečné doručení Prodávajícímu a zaslané Prodávajícímu na adresu Prodávajícího uvedenou v bodě 4. K zásilce musí být přiložena kopie dokladu o koupi.

9.     Prodávající vyřídí reklamaci do 14 dnů ode dne doručení zboží.

10.  Odpověď na reklamaci je zaslána na emailovou adresu poskytnutou Kupujícím nebo na tradiční poštovní adresu.

11.  V případě vyřízení reklamace ve prospěch Zákazníka, Prodávající vymění vadnou věc nebo závadu odstraní, pokud není možné, aby věci byly v souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebo by vyžadovaly nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrhovanou prodávajícím.

12.  Záruka se nevztahuje na:

        Žárovky prodávané v sadě se svítidly, protože se jedná o testovací žárovky.

        Činnosti stanovené v provozních nebo montážních pokynech, které je zákazník povinen učinit sám na vlastní náklady.

        Mechanické poškození, elektrostatické (včetně těch vzniklých v důsledku blesku), způsobené tepelným poškozením (s výjimkou poškození způsobeného vyzařováním tepla, správně zvoleným vláknem) způsobené vlhkostí nebo vodou nebo úmyslným poškozením výrobku

        Poškození a vady vyplývající z nesprávného nebo nesouladu s technickými specifikacemi pro montáž, použití, skladování nebo údržbu.

        Škody vzniklé v důsledku nesprávného provozu, instalace jakýchkoli nezávislých oprav, změn provedených zákazníkem.

13. Pokud je reklamace považována za neopodstatněnou, Prodávající umožní Zákazníkovi vyzvednout reklamované zboží v sídle společnosti nebo zašle zpět reklamované zboží na adresu uvedenou Zákazníkem a bude účtovat Zákazníkovi náklady na vrácení zásilky.

 

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito předpisy, platí tato ustanovení Občanského zákoníku.